Firme.ro - firme, afaceri, parteneri, clienti  
Angajamentul nostru
Catalog firme
Noua clasificare CAEN
Infiintarea unei firme
Infiintare ONG
In 2015, continua campania de inscrieri! Profita de aceasta ocazie si inscrie gratuit firma ta!
Poti comunica gratuit orice doresti despre firma ta, pentru a atrage mai multi clienti si parteneri de afaceri.
Cauta firma:  

Esti aici: Catalog firme - inceputGhidul infiintarii unui ONGIntocmirea actului constitutiv si a statutului

Ghidul infiintarii unui ONG
Cuprins

I. Rezervarea denumirii
II. Intocmirea actului constitutiv si a statutului
III. Sediul
IV. Constituirea patrimoniului
V. Cazierul fiscal
VI. Depunerea dosarului si prezentarea in fata instantei
VII. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor
VIII. Certificatul de inregistrare fiscala
IX. Stampila si imprimate cu regim special
X. Deschiderea contului bancar
XI. Cateva sfaturi posibil utile
XII. Raspunsuri la cateva intrebari frecvente
XIII. Infiintarea federatiilor; particularitati
XIV. Legislatie utila

II. Intocmirea actului constitutiv si a statutului

Actul constitutiv si statutul se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un avocat, in mai multe exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare).
Sfat: Trimiteti (prin posta electronica) sau dati notarului/avocatului propunerea voastra pentru aceste acte, pentru a le citi si eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva zile inainte de data la care v-ati propus autentificarea.
Costuri: Intre 200 si 400 lei noi, in functie de notar si de numarul exemplarelor autentificate.
Durata: In functie de cat de repede puteti alcatui actele.
Sfat: Daca oricand pe parcursul procedurii de dobandire a personalitatii juridice sau ulterior mai aveti nevoie de exemplare autentificate, mergeti cu o fotocopie a actului la acelasi notar la care ati facut autentificarea initiala si puteti rezolva pe loc autentificarea.

II. 1. Actul constitutiv

Actul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005 (vezi cap. XIV, "Legislatie utila" in prezentul ghid).
Iata mai jos un model de act constitutiv (absolut orientativ! In afara mentiunilor obligatorii, restul ramane la latitudinea fondatorilor) cu cateva adnotari ale noastre:
ACT CONSTITUTIV
al ASOCIATIEI __________________
A) ASOCIATIA _________________ este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

B) Denumirea asociatiei este Asociatia _______________, denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul _________ din ____________ eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.
C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze si au ca scop propus [Obs.: scrieti scopul asa cum apare in Statut].
D) Sediul Asociatiei ____________________________ este in ________________________________________.
E) Durata de functionare a Asociatiei _________________ este pe termen nedeterminat.
F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei __________________ este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul in bani al asociatilor, de cate ____________ lei fiecare asociat, in valoare totala de __________________ lei.
G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei:

Consiliul Director:
1.XXXXXXXXXXXXXXXX - presedinte;
2.XXXXXXXXXXXXXXXX - vicepresedinte;
3.XXXXXXXXXXXXXXXX - vicepresedinte [Obs.: sau secretar general];

Cenzor:
XXXXXXXXXXXXX, contabil autorizat conform [Obs.: numarul autorizatiei, al carnetului eliberate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati], cetatean roman, posesor al cartii de identitate ______________, eliberata de____________ la data de ____________, cod numeric personal ______________, domiciliat in ___________________________________.
H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice:
1.________________ sau
2.________________.
MEMBRII FONDATORI:
[nume si semnaturi]
_____________________

II. 2. Statutul

Statutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005 (vezi cap. XIV, "Legislatie utila" in prezentul ghid).
Iata mai jos un model de statut (si acesta, doar cu scop orientativ!):
STATUTUL
ASOCIATIEI __________________
ART. 1. Se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociatia _________________.
ART. 2. Asociatia __________________ este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.
ART. 3. Asociatia ___________________ este persoana juridica romana de drept privat, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul __________ din __________ eliberata de catre ____________________.
ART. 4. Asociatia _________________ este o asociatie non-guvernamentala, nonprofit, independenta, cu beneficiu public.
ART. 5. Durata si sediul.
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in ___________________________.
ART. 6. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului propus.
ART. 7. Scopul.
Membrii Asociatiei _______________________ doresc sa se asocieze in scopul
_____________________________________________________
_____________________________________________________
[Obs.: scrieti aici cat mai detaliat scopul ONG-ului, de exemplu: promovarii si apararii drepturilor si libertatilor omului, in principal a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare, etc.]
ART. 8. Activitati.
Pentru realizarea scopului declarat, asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

[Obs.: scrieti cat mai detaliat ce va propuneti sa intreprindeti, iata cateva exemple:
a) Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative.
b) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
c) Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica.
d) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate.
e) Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii.
f) Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.]
ART. 9. Membrii.
Asociatia este compusa din:
a) Membri;
b) Membri de onoare (fara drept de vot);
c) Colaboratori voluntari;
d) Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii;

Poate deveni membru al Asociatiei __________________ orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei.
ART. 10. Drepturile si obligatiile membrilor.
Membrii Asociatiei ___________________ au urmatoarele drepturi si obligatii:
- Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,
- Sa faca propuneri in Adunarea generala;
- Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
- Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.
- Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.
- Sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.
ART. 11. Structura.
Organul de conducere al Asociatiei ____________________ este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea asociatilor.
Organul executiv al Asociatiei ___________________ este Consiliul Director.
Organul de control al Asociatiei ___________________ este cenzorul Asociatiei.
Organul de reprezentare a Asociatiei _________________ este reprezentat de Presedinte si de cei doi Vicepresedinti (sau de Presedinte, Vicepresedinte si Secretar general).
ART. 12. Adunarea generala.
Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.
Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.
ART. 13. Sedintele Adunarii generale.
Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.
ART. 14. Convocarea Adunarii generale.
Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.
Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice.
ART. 15. Atributiile Adunarii generale.
Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.
ART. 16. Consiliul director.
Consiliul director este organul executiv al Asociatiei _________________ si este compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei si maximum sapte. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii.
ART. 17. Sedintele Consiliului director.
Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
ART. 18. Atributiile Consiliului director.
Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie.
e) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.
ART. 19. Activitatea de control.
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea generala. Daca este nevoie, Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.
ART. 20. Presedintele.
Presedintele Asociatiei __________________ are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.
b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei.
c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala.
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.
In lipsa Presedintelui asociatiei, vicepresedintii exercita atributiile acestuia.
ART. 21. Patrimoniul.
Patrimoniul initial al Asociatiei ___________________ este de ______ lei, constituit prin depozit bancar.
Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:
a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;
b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei.
c) infiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
d) alte venituri prevazute de lege.
ART. 22. Modificarea statutului.
Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Prezentul Statut redactat in limba romana, in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria _____________________.
ART. 23. Dizolvare.
Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.
MEMBRII FONDATORI:
[nume si semnaturi]
_____________________
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia"

tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80,
contact@altermedia.ro, www.altermedia.ro OP 1 - CP 705, Bucuresti
Va rugam sa pastrati aceasta caseta in orice reproducere a prezentului material. Actualizare aprilie 2008
Copyleft 2003-2008 Altermedia
Panourile Solare IstGrun ? O cale mai inteligenta si o sursa inepuizabila de energie verde !
 
Esti aici: Catalog firme - inceputGhidul infiintarii unui ONGIntocmirea actului constitutiv si a statutului
Firme.ro - firme, afaceri, parteneri, clienti

  
www.firme.ro © Arhipelago Interactive SRL 2007-2016
Continutul www.firme.ro poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii si Conditiile de Utilizare
Firme.ro - un proiect sustinut de A.P.E.C.

Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt administrate de un operator autorizat
inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 7381.